راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معارف اسلامی    
مدیر گروه معارف اسلامی

رسولی - محمود
4202
کارشناس گروه معارف اسلامی

مهریاری - حسن
4180


ارتباط با معارف اسلامی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-