مدیر گروه معارف اسلامی

دکتر محمود رسولی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: rasooli[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054202

فکس: 0098-2433054180

https://www.znu.ac.ir/members/rasoli-mahmod


ارتباط با معارف اسلامی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-