خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23399   بروزرسانی: 13-04-1403

yousof fathi
یوسف فتحی
دانشیار

پست الکترونيکی
fathi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fathi-yousof

تلفن
   02433054165   +98 (0) 24 3305 4165

فکس
   +98 (0) 24 3228 2283201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات---، گروه -معارف اسلامی--، اتاق 316ص پ 45195-313