خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23316   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari
هادی سلیمانی ابهری
استادیار

پست الکترونيکی
hadi.soleimani[at]znu.ac.ir      hadias_reza@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/soleimani-hadi

تلفن
5154167   9126412536   +98 (0) 24 3305 4167

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
زنجان - کیلومتر 6 جاده تبریز-دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف،